بایگانی روزانه: سپتامبر 1, 2020

نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم


سپتامبر 1, 2020

در گرامی‌داشت یاد هزاران جان پرشوری که در سال‌های سیاه ۶۰ تا ۶۷ در مقابل حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی ایستادند، مقاومت را به یادگار گذاشتند و رفتند