بایگانی روزانه: سپتامبر 7, 2020

حبیب ریاحی: در جستجوی ارس


سپتامبر 7, 2020

سالها طول کشید تا از آن دالان های تنگ و نمور بیرون آمدیم. دالانهایی که هر گوشه‌اش سازی می زد. یک جای آن آغل اسب های شاه عباس بود و پنج نفری باید به طور کتابی در آن می خوابیدیم. … ادامه‌ی خواندن